...

Icon: St Nicholas of Mozhaisk

...

Portrait of Retired Poruchik Nikolai A. Okhotnikov (?-1861)

Bryullov, Karl. 1799-1852